Årsmötesprotokoll 17 mars 2018

Medlemsinformation’s Docs 2018 Årsmötesprotokoll 17 mars 2018

Protokoll årsmöte för föreningen Permakultur i Sverige

Kvarnviks bygdegård, Åtvidaberg 17 mars 2018

Närvarande: Rikard Wingård, Hanna Olovson, Jan Gustafson-Berge, My Kjellberg, Lillemor Lindskog, Kicki Bobacka, Hans Ryding, Chris Druid och Jeff Ranara

1. Mötets behörighet

– Mötet anses behörigt utlyst

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

– Mötet utser Jan Gustafsson-Berge till ordförande och Hanna Olovson till sekreterare.

3. Val av justeringspersoner att jämte mötets ordförande justera protokollet

– Mötet utser My Kjellberg och Rikard Wingård till justeringspersoner

4. Styrelsens och lokalavdelningarnas årsberättelser

– Chris med hjälp av andra styrelsemedlemmar föredrar verksamhetsberättelsen för föreningen under året 2017, den godkänns av mötet och lägges till handlingarna, se bilaga 1.

– Kicki föredrar föreningens ekonomi under 2017, resultat -och balansräkningarna godkänns av mötet och läggs till handlingarna, se bilaga 2 och 3.

– My föredrar verksamhetsberättelsen från lokalavdelningen i Skåne, den godkänns av mötet och läggs till handlingarna, se bilaga 4.

5. Revisorernas berättelse

– Rikard läser upp Oskars revisionsberättelse, se bilaga 5.

6. Ansvarsfrihet för styrelsen

– Mötet beslutar att ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

7. Fastställande av riktlinjer för verksamheten och budget för påbörjat räkenskapsår

– Mötet läser förslaget till riktlinjer för 2018, några frågor uppkom och besvarades, dessa riktlinjer antogs av mötet, se bilaga 6.

– Kicki föredrar förslaget till budget för 2018, mötet beslutar att gå på Kickis förslag, vilket innebär att fortsätta enligt tidigare års fördelning.

8. Årsavgift för nästkommande räkenskapsår

– Mötet beslutar att gå på styrelsens förslag, att fortsätta oförändrat (låg avgift 150:-, standard 300:- och hög 600:-)

9. Val av styrelseledamöter

– Mötet väljer Chris Druid, Hans Ryding, Rikard Wingård, Jeff Ranara och Kicki Bobacka att fortsätta som styrelseledamöter. Samt nyval av Eva Rappe till styrelseledamot.

10. Val av revisor och revisorssuppleant

– Mötet väljer Oskar Kjellberg till revisor och Lillemor Lindskog till suppleant.

11. Val av valberedning och sammankallande i denna

– Mötet väljer Helena von Bothmer och Marcus Nordgren att sitta i valberedning, Helena är sammankallande.

12. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet

– Inga sådana ärenden

13. Ärenden som anmälts till styrelsen minst 10 dagar före utlyst årsmöte

– Inga sådana ärenden

14. Avtackning av avgående styrelseledamot.

– Kramkalas

15. Mötet avslutades

Undertecknas:

Ordförande Sekreterare

Jan Gustafsson-Berge Hanna Olovson

Justerare Justerare

My Kjellberg Rikard Wingård